Recent Posts

  • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

    เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(Security) การบริการของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีหน้าที่ควบคุมดูแลความสงบเกี่ยวกับ สถานทีแต่ละสถานที ที่ได้ว่าจ้าง ให้ตรวจสอบดูแล้วความเรียบร้อยภายในองค์กร ซึ่งแต่ละสถานทีประกอบการโดยจะมีหลากหลายองค์กรและบริษัท ว่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยมีองค์กรยกตัวอย่างเช่น หมู่บ้านจัดสรร,ห้างหุ้นส่วนประกอบการ, BigC.Tesco Lotus,The Mall โรงแรม,ธนาคาร ฯลฯ เป็นต้น การบริการของเจ้าพนักงานความปลอดภัยนอกจากจะค่อยดูแลความสงบภายในองค์กร ยังมีหน้าที่ ตรวจเช็คป้องกันของสูญหาย จากการลักขโมย และยังมีหน้าที่ ตรวจตราคนเข้าออกภายในองค์กร นั่นๆโดยทำหน้าที่ ตรวจหรือเก็บบัตร ประชาชนหรือบัตรติดต่อสำหรับเข้ามาติดต่อภายในองค์กร การเข้าออกสำหรับบุคคลหรือยานพาหนะ ทางเจ้าหน้าที่ต้องจดหรือลงบันทึกประจำวัน เพื่อเป็นการลงบันทึกการเข้าออกภายในองค์กรเอาไว้ป้องกันเหตุที่เกิดความสูญเสีย เพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ อาวุธที่ใช้ในการติดต่อสือสารเกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(Security) ความมี...