Recent Posts

  • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย2

    การให้บริการรักษาความปลอดภัย ป้องกันเครื่องมืออุปกรณ์และสิ่งของ จำพวก ของใช้ ต่างๆภายในSupermarket และอุปกรณ์ภายในบ้านหรือสำนักงาน โดยจะมีผู้ว่าจ้างหรือหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย ติดต่อกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้ดูแลหรือบริการ คนภายในหรือนอกที่เข้ามาติดต่อ ทำธุระต่างๆ ให้เกิดความสุขสบาย ให้แก่ผู้ที่เข้ามาติดต่อสอบถาม หรือแม้กระทั่ง (Security) พนักงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รปภ. ยังทำหน้าที่คอยให้บริการด้านการจราจรไม่ให้เกิดความวุ่นวายและไม่ให้การจราจรติดขัด ยังสามารถค่อยช่วยเหลือ ขยับหรือเคลื่อนรถเพื่อให้รถของผู้ที่เข้ามาใช้บริการขับรถออกได้อย่างสะดวก ตามสถานที่อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเป็นจำนวนมากที่มีการว่าจ้าง (Security) คอยอำนวยความสะดวกและให้บริการด้าน รถ,การจราจร,ความปลอดภัยและทรัพย์สิน ทั้งผู้ที่เข้ามาใช้บริการและสินค้าภายในห้างสรรพสินค้า เป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียมากที่สุด และสำหรับตัวอาคารหรือห้างแล้ว ก็ควรจะมีกล้องวงจรปิด ติดเอาไว้ตามซอกหรือมุม...

  • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

    เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(Security) การบริการของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีหน้าที่ควบคุมดูแลความสงบเกี่ยวกับ สถานทีแต่ละสถานที ที่ได้ว่าจ้าง ให้ตรวจสอบดูแล้วความเรียบร้อยภายในองค์กร ซึ่งแต่ละสถานทีประกอบการโดยจะมีหลากหลายองค์กรและบริษัท ว่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยมีองค์กรยกตัวอย่างเช่น หมู่บ้านจัดสรร,ห้างหุ้นส่วนประกอบการ, BigC.Tesco Lotus,The Mall โรงแรม,ธนาคาร ฯลฯ เป็นต้น การบริการของเจ้าพนักงานความปลอดภัยนอกจากจะค่อยดูแลความสงบภายในองค์กร ยังมีหน้าที่ ตรวจเช็คป้องกันของสูญหาย จากการลักขโมย และยังมีหน้าที่ ตรวจตราคนเข้าออกภายในองค์กร นั่นๆโดยทำหน้าที่ ตรวจหรือเก็บบัตร ประชาชนหรือบัตรติดต่อสำหรับเข้ามาติดต่อภายในองค์กร การเข้าออกสำหรับบุคคลหรือยานพาหนะ ทางเจ้าหน้าที่ต้องจดหรือลงบันทึกประจำวัน เพื่อเป็นการลงบันทึกการเข้าออกภายในองค์กรเอาไว้ป้องกันเหตุที่เกิดความสูญเสีย เพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ อาวุธที่ใช้ในการติดต่อสือสารเกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(Security) ความมี...