เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(Security)
การบริการของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีหน้าที่ควบคุมดูแลความสงบเกี่ยวกับ สถานทีแต่ละสถานที ที่ได้ว่าจ้าง ให้ตรวจสอบดูแล้วความเรียบร้อยภายในองค์กร ซึ่งแต่ละสถานทีประกอบการโดยจะมีหลากหลายองค์กรและบริษัท ว่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยมีองค์กรยกตัวอย่างเช่น หมู่บ้านจัดสรร,ห้างหุ้นส่วนประกอบการ, BigC.Tesco Lotus,The Mall โรงแรม,ธนาคาร ฯลฯ เป็นต้น
การบริการของเจ้าพนักงานความปลอดภัยนอกจากจะค่อยดูแลความสงบภายในองค์กร ยังมีหน้าที่ ตรวจเช็คป้องกันของสูญหาย จากการลักขโมย และยังมีหน้าที่ ตรวจตราคนเข้าออกภายในองค์กร นั่นๆโดยทำหน้าที่ ตรวจหรือเก็บบัตร ประชาชนหรือบัตรติดต่อสำหรับเข้ามาติดต่อภายในองค์กร การเข้าออกสำหรับบุคคลหรือยานพาหนะ ทางเจ้าหน้าที่ต้องจดหรือลงบันทึกประจำวัน เพื่อเป็นการลงบันทึกการเข้าออกภายในองค์กรเอาไว้ป้องกันเหตุที่เกิดความสูญเสีย เพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
อาวุธที่ใช้ในการติดต่อสือสารเกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(Security) ความมี อุปกรณ์สือสารหรือวิทยุ ที่มีคุณภาพเอาไว้ติดต่อหรือประสานงานแจ้งเหตุต่างๆ เพื่อให้ถึงที่ก่อเหตุอย่างรวดเร็ว
และบางพื้นที่ ตรงทางเข้าบริษัทหรือองค์กรใหญ่ๆที่มีสินทรัพย์ควรมีประตูสแกน อุปกรณ์ป้องกันเพื่อตรวจสอบอาวุธหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดความสูญเสียได้
พนักงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สามารถทำได้ทั้ง ชายและหญิง โดยจะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ทั้งนั่น การให้บริการของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะมีเวลาที่งานยาวนานถึง 12 ชม. หรือมากกว่านั่นโดยจะมีการสลับหรือเปลี่ยนหน้าที่ โดยผู้ว่าจ้างนั่นเป็นผู้ออกคำสั่งหรือสลับเปลี่ยนเวลา และการเปลี่ยนเวลาจะต้องมีการเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างแล้ว.

Leave a Reply