หน้าที่เจ้าหน้าทีควบคุมน้ำ

การบริการแจกจ่ายน้ำกินน้ำใช้ ปัจจุบันจะมีการดูแลควบคลุม จากกรมชลประทาน โดยควบคลุมทั้งด่านบำบัดน้ำเสีย หรือการดูแลคุณภาพของน้ำให้เกิดประโยชน์ในการอุปโภคและบริโภค น้ำคือหัวใจหลักของการดำรงชีวิต ซึ่งร่างกายของพวกเรานั่นต้องมีน้ำล่อเลี้ยงภายในร่างกาย เพราะร่างกายของคนเราถ้า ขาดน้ำ 2 -3 วันก็อาจทำให้เสียชีวิตได้
การบริการจากกรมชลประทาน จากผู้ที่ประสพภัยในเรื่องขาดแคลนน้ำ จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการแจกจ่ายน้ำเพื่อใช้ในยามเวลาที่เดือนร้อน เหตุที่เกิดมาจากภัยแล้ง และคอยควบคลุม ระดับน้ำในเขื่อนต่างๆให้เพียงพอกับการใช้น้ำในการอุปโภค หรือ บริโภค ให้เพียงพอแก่จำนวนประชาชนในประเทศไทยหรือเขตที่แต่ละหน่วยงานกำกับและดูแล รวมถึงบริการ การใช้น้ำในด้านการผลิตเกษตรกร และแก้ปัญหาจากภัยน้ำท่วม เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติให้เกิดผลที่สูงที่สุด
การดูแลระดับน้ำในเขื่อนต่างๆเพื่อให้เพียงพอในการใช้อุปโภคและบริโภคสำหรับแก่ประชาชน ก็เป็นอีกบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นในการระบายน้ำจากเขื่อนออกมาให้ประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนจากปัญหาภัยแล้ง หรือแม้กระทั่งการกักเก็บน้ำที่เกินประมาณ เมื่อตอนที่น้ำมากหรือในฤดูฝนทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหรือน้ำล้นจากเขื่อน ก็ควรดูแลปริมาณน้ำและการลองรับของเขื่อนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายได้
การให้บริการของกรมชลประทานจะมีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายคอยดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพน้ำ และดูแลบำรุงเครื่องมือต่างๆ ให้ส่งผลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน เพื่อไม่ให้เกิดความเดือนร้อนด้านคุณภาพของน้ำหรือปัญหาของน้ำไม่พอใช้ ในบางพื้นที่การควบคลุมดูแลอาจไม่ทั่วถึง ควรมีรถหรือส่งน้ำเพื่อบรรเทาทุกข์ เพื่อให้เกิดความสุขแก่ประชาชน.

Leave a Reply